Συγκατάθεση για επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα (Υποκείμενο των Δεδομένων), δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων μου και ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που θα αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Εταιρία με την επωνυμία COSMETIC DERMA MEDICINE ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., Α.Φ.Μ. 800412186 και έδρα Κ. ΒΕΝΤΗΡΗ 5, Τ.Κ. 11528, Αθήνα και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών μου δεδομένων για την εξυπηρέτηση των σκοπών, όπως ορίζονται κατωτέρω.

1. Σκοποί

Ο κύριος σκοπός της επεξεργασίας είναι η Τήρηση Ιατρικού Αρχείου σύμφωνα με το άρθρο 14 Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Ειδικότερα αφορούν:

α. στη λήψη και διατήρηση Ιατρικού Ιστορικού, εξετάσεων και συναφών πληροφοριών κάθε είδους

β. στη διάγνωση και θεραπεία του ασθενούς

γ. στη συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

δ. στην έρευνα που δύναται η Εταιρία να πραγματοποιήσει σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, νοσηλείες

 

2. Πηγή πληροφόρησης

α. Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά μου δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής πελάτη ή στην φόρμα περιγραφής του ιατρικού ιστορικού μου, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία ο ίδιος έχω γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσω στην Εταιρία στο μέλλον, είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της, των συνεργαζόμενων μαζί της ιατρών, ή άλλου από εμένα εξουσιοδοτημένου προσώπου.

β. Επίσης, η Εταιρία ζητά και συλλέγει, για την εκπλήρωση αποκλειστικά των σκοπών που ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος, δεδομένα μου από τρίτα, συνεργαζόμενα ή μη με την Εταιρία μέρη, όπως ενδεικτικά βιοχημικά εργαστήρια, ιατρικά εργαστήρια, συνεργαζόμενοι ιατροί κ.α.

 

3. Είδη δεδομένων προς επεξεργασία

Η επεξεργασία δεδομένων μου από την Εταιρία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

α. Δεδομένα Ταυτοποίησης π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ

β. Δεδομένα Επικοινωνίας π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ

γ. Δεδομένα Πληρωμής π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/ πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες

δ. Ιατρικά Δεδομένα Ενοχλήματα Υγείας, αλλεργίες, λόγος επίσκεψης, πρωτογενής και δευτερογενής διάγνωση ή αγωγή που ακολουθήθηκε, αποτελέσματα κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων.

 

4. Αποδέκτες

Δεδομένα μου μπορεί να διαβιβαστούν:

α. Σε άλλα ιατρικά εργαστήρια για περαιτέρω διάγνωση

β. Στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας ή σε άλλη εταιρία εντός Ε.Ε. που ανήκει στον ίδιο όμιλο στον οποίο υπάγεται η Εταιρία για στατιστικούς λόγους, χωρίς να αφορά σε δεδομένα ειδικών κατηγοριών

γ. Σε δημόσιες / δικαστικές αρχές, νομικούς συμβούλους, εντός ή εκτός Ε.Ε.

 

5. Χρόνος επεξεργασίας

Η Εταιρία θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα μου για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από την τελευταία επίσκεψη στην κλινική.

 

6. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Ενημερώθηκα ότι έχω δικαίωμα να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή μου, καθώς και για τις συνέπειες της τυχόν ανάκλησης. Ειδικότερα, ενημερώθηκα ότι στην περίπτωση που ανακαλείται η συγκατάθεση ως προς δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την παροχή της ζητούμενης θεραπείας τότε αυτή δεν είναι δυνατή.

Επιπλέον, ενημερώθηκα για τα παρακάτω δικαιώματά μου, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) καθώς και στις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που θα αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα:

  • Δικαιούμαι να έχω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η Εταιρία.
  • Δικαιούμαι να ζητήσω τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που με αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων μου.
  • Δικαιούμαι να ζητώ τη διαγραφή δεδομένων μου από τα αρχεία της Εταιρίας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί, εκτός αν υφίσταται νόμιμος λόγος ή νόμιμη υποχρέωση της εταιρείας για την διατήρηση τους.
  • Δικαιούμαι να ζητώ τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων μου σε περίπτωση που αμφισβητώ την ακρίβειά τους.
  • Δικαιούμαι να λαμβάνω τα δεδομένα που έχω ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην Εταιρία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@cosmeticdermamedicine.gr .
Για οποιοδήποτε θέμα μπορώ να απευθυνθώ στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρίας, οδός Κ. ΒΕΝΤΗΡΗ 5, (Τ.Κ. 11528, Αθήνα) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@cosmeticdermamedicine.gr .

Σε κάθε δε περίπτωση δικαιούμαι να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115 23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί ή ανακληθεί, ολικά ή μερικά, η σχετική συγκατάθεση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή/και να διακόψει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας, ακόμα και απλής πληροφόρησης. Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διατηρήσει αρχεία για την προστασία των νομίμων δικαιωμάτων της και την απόδειξη της αλήθειας ενώπιον πάσης δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

 

7. Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς ενημέρωσης προϊόντων/υπηρεσιών

Ενημερώθηκα ρητώς, ότι η Εταιρία θα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα μου για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing, ή αποστολής εταιρικών ειδήσεων/newsletter, ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της Εταιρίας ή άλλων εταιριών του ομίλου, ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκ μέρους της.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα μου σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών.
Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας ενημερώθηκα για το δικαίωμά μου να εναντιωθώ ανά πάσα στιγμή σε αυτήν μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην Εταιρία (e-mail: dpo@cosmeticdermamedicine.gr).

H Cosmetic Derma Medicine έχει υιοθετήσει μια πολιτική που συνάδει με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με την οποία σας δίνεται το δικαίωμα να ελέγχετε στο μέλλον τη χρήση των φωτογραφιών ή των μαγνητοσκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν σ’ εσάς κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας.

Συγκατάθεση

Έχω ενημερωθεί για την ως άνω επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων και ΔΙΝΩ τη συγκατάθεσή μου σε αυτήν, όπως ειδικά αυτή ορίζεται στο παρόν έγγραφο.

Cosmetic Derma Medicine
Τμήμα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα e-mail: dpo@cosmeticdermamedicine.gr

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 6980451